บุคลากร

ผู้บริหาร

นายประวิน แก้วดวงแสง

Mr.Prawin Kaewdungsaeng

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ prawin.kaewdung@gmail.com

นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล

Miss Kridtiya Thanapatwutthikul

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ติดต่อ kridtiya01@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร

Acting Sub Lt. Manus Visutsamutr

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ติดต่อ e20hdz@gmail.com

นายวรจักร์ ถาวรกุล

Mr.Worachuk Tawonkul

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ติดต่อ kroochuk@gmail.com

นางสาวรัมภาภัสร์ เสมแป้น

Miss Rampapas Sempaen

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

ติดต่อ krisda23@gmail.com

Get connected with us on social networks :
Location
Contact

Rajavinit Nonthaburi School

Bang Yai, Nontuburi 11140, TH

rnnschool@gmail.com

02-9277239

© 2023 Copyright: KrutofWit