ข้อมูลโรงเรียน


  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี แต่เดิมชื่อ "โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์" ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 การก่อตั้งโรงเรียนสำเร็จได้เนื่องจากท่านพระครูนนทกิจพิศาล เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดต้นเชือกได้มอบที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จานวน 35 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 3966 ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้อง และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 4 ห้อง การเปิดทำการสอนในระยะแรกนั้น กรมสามัญศึกษาไม่ได้จัดสรรอาคารเรียนและครูให้ โรงเรียนจึงต้องอาศัยอาคารเรียนและครูจากโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกมาช่วยสอนนักเรียนในช่วงนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่คือสถานที่ในปัจจุบัน และได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังเพื่อทำการเรียนการสอน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
Created by KrutofWit @ 2023 v1.0